• Sedan 1997 har jag hjälpt människor att förändra sin bostadssituation som fastighetsmäklare. Jag har alltid haft höga krav på mig själv och strävat efter att ha en hög servicenivå. Min långa erfarenhet, min energi och förmåga att se kundens behov är och har alltid varit min starka sida. Ring mig när du söker råd och hjälp inom familje- eller fastighetsrätt, jag guidar dig vidare. / Stig Öhlund

Vill du veta mer om mig?

Vem är jag? Läs mer här

Ring nu

Ring för ett kostnadsfritt och oformellt samtal

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är den delen av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, framförallt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser.

Den indelas vanligen i allmän fastighetsrätt som reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare, och den speciella fastighetsrätten som reglerar relationerna mellan det allmänna (staten, kommuner) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter, här inräknas bl.a. arvsrätten. De viktigaste svenska lagarna på området är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Namnfrågor regleras i namnlagen och arvsrätten i ärvdabalken.

Kontakta mig

Get in touch

Nygatan 3

952 33 Kalix.

Norrbottens Län.

    • Hem
    • Fastighetsrätt
    • Familjerätt
    • Kontakta mig